Statut

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (1) Federaţia SANITAS din România este organizaţie sindicală naţională cu caracter socio-profesional constituită la nivelul domeniilor sănătate şi asistenţă socială şi la nivelul altor activităţi şi servicii conexe, prin asocierea pe baza liberului consimţământ a organizaţiilor judeţene SANITAS şi a Municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor sindicale din reţele sanitare paralele şi alte servicii publice.
(2) Federația SANITAS este constituită din sindicatele componente ale organizațiilor teritoriale înființate la nivelul fiecărui județ și al Municipiului București, precum şi a organizaţiilor sindicale din reţele sanitare paralele şi alte sevicii publice.
(3) La nivelul fiecărui județ și al Municipiului București, Federația SANITAS poate înființa numai o singură organizație sindicală teritorială SANITAS.

Art.2. Federaţia SANITAS este independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de patronat.

Art.3. Federaţia SANITAS este afiliată la Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – FRĂŢIA şi la Internaţionala Serviciilor Publice (PSI ).

Art.4. Federaţia SANITAS funcţionează ca persoană juridică în baza Statutului propriu, a Hotărârii Judecătoreşti conform Deciziei Civile nr. 18 din 24 februarie 1994 a Curţii de Apel a Municipiului Bucureşti Secţia a III-a Civilă şi are sediul în Bucureşti, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 21, etaj 2, Sector 1, Cod 010044, Telefon: 021-313.09.50; Fax: 021-315.80.65.

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE
ALE FEDERAŢIEI SANITAS

Art.5. Federaţia SANITAS are ca obiectiv principal organizarea unităţii şi forţei de acţiune a MEMBRILOR săi pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor generale ale membrilor de sindicat.

Art.6. Federaţia SANITAS promovează relaţiile de colaborare şi solidaritate cu toate organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale care susţin principiile democratice, dreptatea socială, libertatea şi pacea.

Art.7. Federaţia SANITAS din România promovează şi susţine elaborarea unor proiecte de acte normative referitoare la sectorul sanitar, de asistenţă socială, ocrotire şi alte servicii publice pentru protecţia socială a tuturor salariaţilor, membri de sindicat.

Art.8. Federaţia SANITAS susţine şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, juridice, culturale, sportive şi turistice ale membrilor de sindicat din organizaţiile componente.

Art.9. Pentru realizarea obiectivelor propuse, Federaţia SANITAS acţionează prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) sesizarea, petiţia, interpelarea, protestul scris;
b) negocierea, medierea, concilierea;
c) întrunirea, mitingul, marşul, demonstraţia, pichetul de protest;
d) greva;
e) orice alte mijloace prevăzute de legislaţia internă sau Convenţiile internaţionale ratificate de statul român.

CAPITOLUL III – PRINCIPII DE ORGANIZARE

Art.10. Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării Federaţiei SANITAS sunt: unitatea de acţiune sindicală, democraţia, solidaritatea şi alegerile democratice.

Art.11. MEMBRI ai Federaţiei SANITAS sunt sindicatele SANITAS cu personalitate juridică constituite în județe și în Municipiul București potrivit prevederilor art. 1 din prezentul Statut.

Art.12. (1) Organizaţiile sindicale afiliate la Federaţia SANITAS sunt formate din membri de sindicat care provin din rândul personalului medico-sanitar, de specialitate, auxiliar, tehnic, administrativ, inclusiv funcţionari publici, reuniţi indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice, religie şi vârstă, după caz.
(2) În organizaţiile sindicale SANITAS pot avea calitatea de membri asociaţi elevii, studenţii, şomerii şi pensionarii din domeniile de activitate prevăzute la art.1 din prezentul Statut.

Art.13. Calitatea de MEMBRU al Federaţiei se pierde în următoarele situaţii:
a) retragerea organizaţiei;
b) autodizolvarea organizaţiei;
c) excluderea din Federaţie ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Statut.

Art.14. Pierderea calităţii de MEMBRU determină anularea oricărui drept asupra patrimoniului Federaţiei.

Art.15. Afilierea la Federaţie se face după aprobarea de către Consiliul Naţional a cererii de afiliere la care se anexează:
– statutul propriu elaborat în concordanţă cu Statutul Federaţiei SANITAS din România;
– hotărârea judecătorească privind personalitatea juridică;
– hotărârea organelor de conducere ale organizaţiei sindicale respective privind afilierea la Federaţia SANITAS.

Art.16. Federaţia SANITAS din România are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, de a-şi formula programe proprii de acţiune pe baza votului liber exprimat al reprezentanților legali ai MEMBRILOR săi.

Art.17. Alegerea Preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Biroului Operativ se face prin vot secret de către Congres o dată la 4 ani.

Art.18. În cazul dizolvării Federaţiei, patrimoniul se împarte între MEMBRII existenţi la data dizolvării, proporţional cu sumele virate în ultimele 48 de luni de fiecare. În acest caz, Consiliul Naţional constituie Comisia Naţională de Dizolvare, care va supune aprobării Consiliului Naţional raportul de dizolvare a Federaţiei.

Art.19. Federaţia SANITAS din România se poate afilia liber consimţit la organizaţii sindicale din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

 1. a) DREPTURILE
  20. Să fie reprezentaţi în organele de conducere şi coordonare la toate nivelurile.

Art.21. Să beneficieze de sprijin în susţinerea acţiunilor revendicative.

Art.22. Să beneficieze de asistenţa de specialitate a organismelor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul Federaţiei.

Art.23. Să fie informaţi asupra activităţii Federaţiei.

Art.24. Să li se faciliteze accesul la organele puterii de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale.

Art.25. Să beneficieze de serviciile sindicale asigurate de Federaţie.

Art.26. Să se retragă din Federaţie în conformitate cu prevederile statutare.

Art.27. Să prezinte şi să susţină fără nici un fel de îngrădire moţiuni, amendamente, rezoluţii, programe proprii de acţiune în interesul general al Federaţiei.

Art.28. Să fie reprezentaţi de Federaţie în faţa organizaţiilor sindicale, profesionale şi patronale, precum şi în relaţia cu organele puterii de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale, la toate nivelurile, după caz.

 1. b) OBLIGAŢIILE
  29. Să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei SANITAS.

Art.30. Să respecte termenele şi cuantumurile stabilite cu titlu de contribuţie la constituirea fondului Federației.

Art.31. Să respecte Normele financiare ale Federaţiei SANITAS.

Art.32. Să participe activ la toate acţiunile Federaţiei şi să informeze asupra activităţii proprii.

Art.33. Să nu iniţieze nici o acţiune în numele şi/sau împotriva intereselor Federaţiei.

Art.34. Să respecte hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Federaţiei.

 1. c) RECOMPENSELE
  35. MEMBRII Federaţiei SANITAS şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, execuţie şi control, au dreptul la recompense morale şi materiale conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare și al hotărârilor Consiliului Național, cu încadrare în planul de buget aprobat.
 2. d) SANCŢIUNILE
  36. MEMBRII Federaţiei şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, execuţie şi control, pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor statutare conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE

Art.37. Organele de conducere ale Federaţiei SANITAS sunt:
a) Congresul;
b) Conferinţa Naţională;
c) Consiliul Naţional;
d) Biroul Executiv;
e) Biroul Operativ;
f) Preşedintele.

 1. a) CONGRESUL
  38. (1) Este organul suprem de conducere al Federaţiei.
  (2) Congresul se întruneşte o dată la 4 ani în sesiune ordinară.
  (3) Congresul se poate întruni în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie.
  (4) Convocarea de întrunire a Congresului în sesiune ordinară sau extraordinară se face de către Consiliul Național.

Art.39. (1) Este statutar constituit în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor desemnaţi de organizaţiile sindicale județene și a Municipiului București, pe baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Naţional.
(2) Congresul adoptă hotărâri cu votul majorității simple a delegaților prezenți.

Art.40. (1) Alege prin vot secret membrii Biroului Operativ:
1. Președintele;
2. Prim-vicepreședintele;
3. 3 Vicepreședinți.
4. 1 Secretar general.
(2) Alege Comisia de Cenzori formată din 3 membri.
(3) Șeful Comisiei de Cenzori este ales de Congres pe baza candidaturilor pe funcții.

Art.41. Aprobă Statutul Federaţiei SANITAS din România.

Art.42. Validează întreaga activitate a Federaţiei pe perioada dintre Congrese şi hotărârile adoptate de Conferinţa Naţională.

Art.43. Stabileşte strategia Federaţiei pe perioada dintre Congrese.

Art.44. Acordă mandat de conducere Consiliului Naţional pe perioada dintre Congrese.

 1. b) CONFERINŢA NAŢIONALĂ
  45. (1) Este organul superior de conducere al Federației SANITAS.
  (2) Conferința Națională se întruneşte în sesiune ordinară, la 2 (doi) ani după Congres.
  (3) Conferința Națională se poate întruni și în sesiune extraordinară.
  (4) Convocarea de întrunire a Conferinței Naționale în sesiune ordinară sau extraordinară se face de către Consiliul Național.

Art.46. Este statutar constituită în prezenţa a cel puțin două treimi din numărul delegaţilor desemnaţi de organizaţiile sindicale județene și a Municipiului București, pe baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Naţional şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de delegații validați.

Art.47. Aprobă modificările la Statutul Federaţiei propuse de Consiliul Naţional.

Art.48. Analizează şi aprobă activitatea Consiliului Naţional.

Art.49. Aprobă propunerea Consiliului Naţional referitoare la cuantumul contribuţiei la fondul Federaţiei SANITAS.

Art.50. Hotărăşte completarea componenţei Biroului Operativ şi a Comisiei de Cenzori, în următoarele cazuri:
– demisie;
– deces;
– condamnare pentru fapte penale;
– limitare în exerciţiul drepturilor civile;
– stabilirea în străinătate;
– dobândirea de funcţii incompatibile cu cele deţinute;
– funcţii vacante sau vacantate din motive de forţă majoră.

Art.51. Validează sau invalidează contestaţiile aduse activităţii Consiliului Naţional.

 1. c) CONSILIUL NAŢIONAL
  52. Este organul de conducere a Federaţiei pe perioada dintre Congrese.

Art.53. Membrii Consiliului Național sunt:
– Președinții organizațiilor sindicale județene și a Municipiului București constituite la nivel teritorial şi reprezentanţii mandataţi ai acestora;
– Membrii Biroului Executiv al Federaţiei SANITAS;

Art.54. (1) Este statutar constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.
(2) Ia hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

Art.55. (1) Se întruneşte de regulă lunar, la convocarea Biroului Executiv sau a Preşedintelui, în şedinţe ordinare sau extraordinare.
(2) Consiliul Național poate fi convocat în sesiune extraordinară și la cererea a jumătate plus una dintre organizațiile județene şi a Municipiului Bucureşti.

Art.56. Hotărârile Consiliului Naţional sunt obligatorii pentru MEMBRII Federaţiei, pentru Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori.

Art.57. Aprobă bugetul şi execuţia bugetară a Federaţiei.

Art.58. Aprobă reeşalonarea contribuţiilor financiare restante către Federaţie, la propunerea Biroului Executiv.

Art.59. (1) Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei, elaborat de Biroul Executiv, care cuprinde:
1. Regulamentul Congresului;
2. Regulamentul Conferinţei Naţionale;
3. Regulamentul Consiliului Naţional;
4. Regulamentul Biroului Executiv;
5. Regulamentul Comisiei de Cenzori;
6. Regulamentul de deconturi.
7. Regulamentul Comisiei Naționale de Etică
(2) Aprobă Statutul Institutului de Studii, Cercetări și Prognoze Sindicale „Constantin Noica” elaborat de Biroul Executiv.

Art.60. Validează regulamentele de organizare şi funcţionare ale departamentelor şi compartimentelor, elaborate de Biroul Operativ şi aprobate de Biroul Executiv.

Art.61. Hotărăşte afilierea/retragerea Federaţiei la/de la alte organizaţii interne şi internaţionale.

Art.62. Hotărăşte afilierea sau excluderea MEMBRILOR Federaţiei.

Art.63. Analizează şi hotărăşte asupra propunerilor Biroului Executiv şi ale membrilor Consiliului Naţional privind recompensele/ sancţiunile/ ajutoarele sociale, conform Regulamentului Consiliului Naţional.

Art.64. Desemnează Comitetul Naţional de Grevă şi Comisia de Negocieri.

Art.65. Acordă mandat de reprezentare membrilor Consiliului Naţional, la propunerea Biroului Executiv.

Art.66. (1) Alege din rândurile președinților organizațiilor județene și a Municipiului București 8 membri în vederea constituirii Biroului Executiv.
(2) Cei 8 președinți teritoriali care completează Biroul Executiv se aleg, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare economică, pe o perioadă de 2 (doi) ani, pe bază de candidatură, prin vot secret.
(3) Hotărăşte convocarea Conferinței Naționale în vederea completării componenţei Biroului Operativ şi/sau a Comisiei de Cenzori, în cazurile prevăzute la art. 50 din prezentul Statut.

Art.67. Hotărăşte deschiderea şi închiderea conflictelor de muncă la nivel naţional.

Art.68. Desemnează titularii departamentelor şi compartimentelor, îi revocă şi îi repartizează în coordonarea membrilor Biroului Operativ, la propunerile Biroului Executiv.
Aprobă completarea Consiliului Naţional cu reprezentanţi la nivel naţional ai membrilor asociaţi prevăzuţi la art. 12, al. 2.

Art.69. (1) Stabilește sarcini pentru Biroul Executiv şi Biroul Operativ.
(2) Analizează periodic îndeplinirea sarcinilor încredințate Biroului Executiv şi Biroului Operativ.
(3) Soluţionează contestaţiile privind hotărârile Biroului Executiv şi Biroului Operativ.

Art.70. Hotărăşte constituirea unor fonduri cu destinaţii speciale la nivelul Federaţiei.

Art.71. Propune modificări ale Statutului Federaţiei.

Art.72. Propune cuantumul contribuţiei la fondul Federaţiei.

Art.73. Stabileşte principiile de salarizare pentru structura de conducere şi de execuţie a Federaţiei, precum şi pentru Comisia de Cenzori.

Art.73¹. Analizează propunerile Biroului Operativ de stabilire sau modificare a cuantumurilor salariilor angajaților și aprobă aceste modificări.

Art.74. Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Conferinţa Naţională şi Congresul.

Art.75. Acordă mandat de conducere Biroului Executiv pe perioada dintre sesiuni şi îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de Conferinţa Naţională şi Congres.

 1. d) BIROUL EXECUTIV
  76. Este constituit din membrii Biroului Operativ aleşi de Congres şi din 8 lideri aleşi de Consiliul Naţional din rândul președinților organizațiilor județene și a Municipiului București.

Art.77. (1) Asigură conducerea Federaţiei între sesiunile Consiliului Naţional.
(2) Se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.
(3) Este statutar constituit în prezenţa a două treimi din membrii săi şi ia hotărâri prin consens sau cu votul majorității simple a celor prezenți.

Art.78. Propune Consiliului Naţional titularii departamentelor şi compartimentelor şi repartizarea acestora în coordonarea membrilor Biroului Operativ.

Art.79. Aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale departamentelor şi compartimentelor şi le supune validării Consiliului Naţional.

Art.80. Biroul Executiv coordonează activitatea Institutului de Studii, Cercetări și Prognoze Sindicale „Constantin Noica”, a fundaţiilor, societăţilor comerciale şi a altor unităţi constituite de Federaţia SANITAS potrivit legii şi prezintă periodic rapoarte de activitate în Consiliul Naţional.

Art.81. Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Consiliul Naţional.

Art.82. Propune Consiliului Naţional acordarea de recompense şi/sau sancţiuni.

Art.83. Prezintă spre aprobare Consiliului Naţional proiectul de buget al Federaţiei şi execuţia bugetară.

Art.84. Reprezintă Federaţia în raporturile cu organele puterii de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale şi îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de organele superioare de conducere.

 1. e) BIROUL OPERATIV
  85. Se constituie din 6 membri aleşi prin vot secret de Congres, pe o perioadă de 4 ani cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 50 din prezentul Statut.

Art.86. Se compune din:
Preşedinte;
Prim-vicepreşedinte;
3 Vicepreşedinţi;
Secretar General.

Art.87. Pe perioada exercitării mandatului membrii Biroului Operativ desfăşoară activitate permanentă pentru Federaţie.

Art.88. Se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.

Art.89. Este statutar întrunit în prezenţa a 4 (patru) din membri săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

Art.90. Asigură coordonarea şi conducerea activităţii curente a Federaţiei între şedinţele Biroului Executiv.

 1. f) PREŞEDINTELE
  91. Este ales de Congres pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 50 din prezentul Statut.

Art.92. Reprezintă Federaţia SANITAS în relaţiile cu terţii.

Art.93. Conduce şi coordonează activitatea membrilor Biroului Operativ, lucrările Biroului Executiv, ale Consiliului Naţional, ale Conferinţei Naţionale şi ale Congresului.

Art.94. Convoacă Biroul Operativ şi Biroul Executiv în şedinţele de lucru şi Consiliul Naţional în sesiune ordinară sau extraordinară.

Art.95. (1) Acordă mandat scris de conducere în absenţa sa prim-vicepreşedintelui, iar în absenţa acestuia unui alt membru al Biroului Operativ şi mandate de reprezentare oricărui membru al organelor de conducere colectivă ale Federaţiei.
(2) Când, din diverse motive, nu poate acorda mandat scris de reprezentare prim-vicepreședintelui sau oricărui alt membru al organelor de conducere a Federației, mandatul/mandatele de reprezentare sunt acordat/acordate de către Consiliul Național.

Art.96. Reprezintă Federaţia pe plan intern şi internaţional.

Art.97. (1) În urma hotărârilor Consiliului Național sau Biroului Executiv emite decizii pentru desfăşurarea activităţii curente a Federaţiei.
(2) Emite decizii cu caracter intern pentru membrii Biroului Operativ și pentru asigurarea activității desfășurate de angajații Federației.
(3) Îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de organele superioare de conducere. Prim-vicepreşedintele

Art.98. Coordonează activitatea vicepreşedinţilor şi a secretarului general.

Art.99. (1) Îndeplineşte atribuţiile Preşedintelui în lipsa acestuia.
(2) Îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv sau Consiliul Naţional.

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR BIROULUI OPERATIV
Art.100. (1) Membrii Biroului Operativ coordonează activitatea departamentelor şi compartimentelor repartizate de către Consiliul Naţional la propunerea Biroului Executiv.
(2) Îndeplinesc și alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv sau de Consiliul Naţional.

CAPITOLUL VI – ORGANELE DE EXECUŢIE

Art.101. Organele de execuţie ale Federaţiei sunt :
a) Departamentul profesional;
b) Departamentul organizatoric;
c) Departamentul educaţional;
d) Departamentul financiar-contabil;
e) Departamentul de tineret;
f) Departamentul relaţii internaţionale;
g) Departamentul juridic;
h) Departamentul social şi egalitatea şanselor;
i) Compartimentul resurse umane;
j) Compartimentul presă – imagine.

Art.102. Structura internă a departamentelor şi compartimentelor se stabileşte pe baza organigramei elaborată de Biroul Operativ, aprobată de Biroul Executiv şi validată de Consiliul Naţional.

Art.103. Activitatea departamentelor şi compartimentelor se desfăşoară în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare proprii, aprobate de Biroul Executiv.

CAPITOLUL VII – CONTROLUL FINANCIAR

Art.104. (1) Comisia de Cenzori a Federaţiei SANITAS este compusă din 3 (trei) membri aleşi de Congres pe o perioadă de 4 (patru) ani.
(2) Pentru Comisia de Cenzori pot candida Șefii Comisiilor de Cenzori din organizațiile județene SANITAS, al Municipiului București și membrii Comisiei de Cenzori a Federației.

Art.105. Comisia de Cenzori este condusă de Şeful Comisiei ales de Congres din rândul celor 3 membri, pe baza candidaturilor pe funcţii.

Art.106. Comisia de Cenzori verifică periodic activitatea financiară şi economică a Federaţiei la nivel central şi a Institutului de Studii, Cercetări şi Prognoze Sindicale „Constantin Noica”.

Art.107. Comisia de Cenzori are în competenţă verificarea îndeplinirii obligaţiilor financiare ale MEMBRILOR către Federaţie.

Art.108. La solicitarea conducerii și/sau a Comisiei de Cenzori a organizaţiilor județene și a Municipiului București verifică întreaga activitate financiară şi/sau economică a acestora.

Art.109. Comisia de Cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu, elaborat de Biroului Executiv și aprobat de Consiliul Naţional.

CAPITOLUL VIII – ALTE ORGANISME ALE FEDERAŢIEI

Art. 110. Federaţia SANITAS are propriul institut de educaţie sindicală – Institutul de Studii, Cercetări și Prognoze Sindicale „Constantin Noica” pentru a cărui funcţionare MEMBRII Federaţiei SANITAS achită lunar o contribuţie în cuantum de 1% din cotizaţia membrilor de sindicat.

Art. 110¹. (1) Federația SANITAS are propria sa Comisie de Etică și este formată din 5 membri aleși de Consiliul Național pe o perioadă de 4 ani. Membrii comisiei își desemnează președintele.
(2) Comisia judecă diferitele conflicte legate de respectarea statutului sau ale regulamentelor Federației.
(3) Concluziile comisiei vor fi aduse la cunoștința Consiliului Național sub forma unor recomandări.
(4) În toate cazurile deciziile privind finalizarea unor anchete ale comisiei vor fi luate de către plenul Consiliului Național.
(5) Comisia Națională de Etică are regulament propriu de funcționare care face parte integrantă din prezentul Statut.

CAPITOLUL IX – FONDURILE BĂNEŞTI ŞI MIJLOACELE MATERIALE

Art.111. Fondurile băneşti şi mijloacele materiale ale Federaţiei se constituie din :
a) contribuţiile achitate de MEMBRI, în cuantum de 19 % din cotizaţia membrilor organizaţiei de bază ;
b) fonduri şi mijloace fixe realizate;
c) donaţii, sponsorizări şi alte surse atrase.

Art.112. Cotizaţia membrilor de sindicat din sindicatele membre reprezintă 1% din venitul brut realizat.

CAPITOLUL X – DISPOZIŢII FINALE

Art.113. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei face parte integrantă din prezentul Statut.

Art.114. (1) Se constituie Patrimoniul inițial al Federației SANITAS din România în valoare de 2000 lei în conformitate cu Ordinul Ministerului Eonomiei și Finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea „Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”.
(2) Patrimoniul Federaţiei SANITAS din România este indivizibil şi netransmisibil, cu excepţia situaţiei de dizolvare şi divizare, când acesta se împarte proporţional cu sumele virate în ultimele 48 de luni de fiecare organizaţie.

Art.115. În situaţia de comasare patrimoniul este cel rezultat prin unirea patrimoniului organizaţiilor comasate.

Art.116. Federaţia SANITAS din România are siglă, ştampilă, insignă şi drapel propriu.

Art.117. În termen de 120 de zile organizaţiile membre sunt obligate să-şi modifice propriul Statut în concordanţă cu Statutul Federaţiei SANITAS din România.

Art.118. Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării lui de către Conferinţa Extraordinară a Federaţiei SANITAS din România din 30 septembrie 2011.