Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA, (denumită în continuare „FEDERAŢIA”), în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în strada Horaţiu nr. 13, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010833, C.I.F. 5916417, email: [email protected], reprezentată legal de către domnul BĂRĂSCU LEONARD-SORIN, în calitate de Preşedinte, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General UE privind protecţia datelor, cunoscut şi prin prescurtarea RGPD), vă adresează prezenta informare despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile ce vă revin potrivit prevederilor art. 13 şi 14 din Regulament și legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale.

FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA, în calitate de operator de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice vizate, respectiv a membrilor săi, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a respectivelor date.

În scopul acestei prelucrări, FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA depune toate diligențele în vederea protejării datele dumneavoastră cu caracter personal prin măsuri conforme legislației aplicabile.

Definiţii:

       1.”Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

       2.”Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

       3.”Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

       4.”Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

       5.”Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate 


În calitatea sa de operator de date personale, FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA, prelucrează următoarele date cu caracter personal, ale membrilor săi persoane fizice, în vederea reprezentării intereselor salariaților-membri şi protejarea drepturilor acestora: nume și prenume; cod numeric personal; serie și număr act de identitate; adresa de domiciliu și/sau reședință; semnătura; date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail) și orice alte date cu caracter personal care sunt puse la dispoziție în mod voluntar de persoana fizică. Se pot prelucra şi date cu caracter special, respectiv date biometrice, date privind sănătatea, date privind situația familiară şi/sau orice alte date pe care persoana vizată le pune la dispoziție în mod voluntar.

 1. Scopul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în următoarele scopuri:

 • Înregistrarea şi gestionarea calității de membru a sindicatului;
 • Obținerea reprezentativității în vederea negocierii contractelor colective de muncă;
 • Evidența cotizațiilor plătite de membri;
 • Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care sindicatul este parte;
 • Mobilizarea membrilor în acțiuni de susținere a intereselor categoriei socio-profesionale, respectiv pichet de protest, marş, miting, demonstraţie sau grevă;
 • Acordarea de ajutoare sociale și materiale pentru membrii de sindicat;
 • Eliberarea adeverinței de membru;
 • Asigurarea participării membrilor la cursuri de perfecționare profesională;
 • Efectuarea de analize statistice interne în scopul îmbunătățirii și diversificării mijloacelor de asistență acordate de organizaţia sindicală;
 • Realizarea de activități de publicitate de tip general, activități de fidelizare a membrilor de sindicat, realizarea de sondaje, etc;
 • Contactarea membrilor prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a le aduce la cunoștință informații importante sau de interes general;
 • Îndeplinirea oricărui alt interes legitim al organizaţiei sindicale în contextul desfășurării obiectului de activitate.

Notă: În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute mai sus, FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA vă solicită datele personale enumerate la punctul 1, care vor fi prelucrate doar în scopul pentru care au fost colectate.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se întemeiază pe prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 1. Categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (salariați-membri) în deplină conformitate cu prevederile legale. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către persoanele care au calitatea de persoane împuternicite de către operator. 

Aceste date se pot prezenta spre verificare numai organelor abilitate în acest sens şi în conformitate cu legislația în vigoare.

Notă: Persoana vizată este informată în cel mai scurt timp de orice solicitare de la terți, care face referire la datele cu caracter personal sau la calitatea de membru a sindicatului, știind faptul ca această calitate se încadrează la categoria specială de date cu caracter personal, în conformitate cu art. 9 alin. (1) din Regulamentul UE 679/2016. 

 1. Perioada de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

În calitate de operator de date personale, FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata în care aveţi calitatea de membru al Sindicatului.

De asemenea, o parte din datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate şi ulterior, pentru un termen de până la 3 ani, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare şi/sau arhivare conform actelor normative în vigoare. Datele personale vor fi stocate în condiţii de securitate şi protecţie a lor, în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale.

 1. Drepturile ce vă revin în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ca urmare a prelucrării datelor, conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces (art. 15 din RGPD)

Aveți posibilitatea de a obține gratuit din partea FEDERAŢIEI SANITAS DIN ROMÂNIA o confirmare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum şi acces la datele respective și la informațiile menționate în art. 15 din GDPR. Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să cunoașteți modalitatea în care sunt gestionate. Răspunsul va fi furnizat în termen de o lună de la data cererii.

 • Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD)

Aveți posibilitatea de a solicita FEDERAŢIEI SANITAS DIN ROMÂNIA corectarea şi/sau completarea datelor cu caracter personal ce vă privesc în măsura în care acestea sunt inexacte şi/sau incomplete. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le rectifice și vă vom informa privind respectiva rectificare.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17 din RGPD)

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul). Având în vedere scopurile şi temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA, detaliate mai sus, vă puteți exercita dreptul la ștergerea respectivelor date în condițiile prevăzute de art. 17 din Regulament, ulterior expirării perioadei menționate în secțiunea 5.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)

Acest drept se poate exercita în situațiile şi condițiile prevăzute de art. 18 din Regulament.

 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD)

Datele dvs. se află înregistrate în format fizic și/sau electronic, în baze de date prelucrate manual. În cazul în care FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA va prelucra prin mijloace automate date cu caracter personal care vă privesc, veți avea posibilitatea de a ne solicita furnizarea respectivelor date într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat şi de a le transfera unui alt operator de date cu caracter personal.

 • Dreptul la opoziţie

Aveți posibilitatea de a vă opune prelucrării, pentru motive legate de situația particulară în care vă aflați, în temeiul art. 21 din Regulament.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din RGPD)

FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA nu ia decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 • Dreptul de retragere a consimțământului (art. 7 alin. (3) din RGPD)

Aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 • Dreptul de a depune o plângerela Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Dreptul de a vă adresa instanței de judecată

Pentru informații suplimentare sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți să contactați în orice moment FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA, folosind următoarele date de contact: adresa de e-mail:   [email protected] şi/sau telefon:  0213130950.

Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

Declar că am luat la cunoştinţă şi mi-am însuşit prezenta notă de informare.